Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Благоевград, 12.10.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“

В РИК-Благоевград е постъпило предложение от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ /приложение 73-НС от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 14 ноември 2021г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано от Радко Петров Тумбев – пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“.

Предложението е заведено с вх. № 123/12.10.2021 г., във входящия регистър на РИК, както и  с вх. № 27/12.10.2021г. в регистър на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. /приложение 82-НС /.

Към предложението са приложени:

- заявление-декларация /приложение 78-НС/, подписани от кандидатите –  14 /четиринадесет/ броя;

- пълномощно от представляващия коалицията.

С оглед на горното и след като констатира, че КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 654-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3,  т. 6 от Изборния кодекс,на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград 

 

РЕШИ:

 

  1. Регистрира кандидатската листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ за народни представители в изборите на 14 ноември  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.
  2. Обявява кандидати за народни представители в изборите на 14 ноември 2021г. в изборен район 01-Благоевградски,  предложени от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“, както следва: 

1.Иван Йорданов Димитров, ЕГН:************

2.Борис Богданов Джолев , ЕГН:************

3.Владимир Славев Миленков, ЕГН:************

4.Иво Николаев Божков, ЕГН:************

5.Наталия Петрова Димитрова-Попова, ЕГН:************

6.Симеон Атанасов Илиев, ЕГН:************

7.Георги Викторов Мавродиев, ЕГН:************

8.Васил Иванов Попов, ЕГН:************

9.Захари Георгиев Витанов, ЕГН:************

10.Владимир Евгениев Милушев, ЕГН:************

11.Никола Илиев Тафров, ЕГН:************

12.Ивайло Емилов Димчев, ЕГН:************

13.Антон  Ангелов Драчев, ЕГН:************

14.Николай Михайлов Куколев, ЕГН:************

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец Приложение №85-НС  от изборните книжа. 

 

Решението е прието единодушно в 18:45 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:41 часа

Календар

Решения

всички решения