Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Благоевград, 12.10.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 73-НС от изборните книжа/ от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСВНА ЛИНИЯ“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 14 ноември 2021г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано от Стоян Йорданов Великов – представляващ партията.

Предложението е заведено с вх. № 122/12.10.2021 г., във входящия регистър на РИК, както и  с вх. № 26/12.10.2021г. в регистър на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. /приложение 82-НС /.

Към предложението са приложени:

- заявление-декларация /приложение 78-НС/, подписани от кандидатите –  3 /три/ броя;

- пълномощно от представляващия партията.

С оглед на горното и след като констатира, че ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“  е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 651-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3,  т. 6 от Изборния кодекс,на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград 

 

РЕШИ:

 

  1. Регистрира кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за народни представители в изборите на 14 ноември  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.
  2. Обявява кандидати за народни представители в изборите на 14 ноември 2021г. в изборен район 01-Благоевградски,  предложени от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРИСИВНА ЛИНИЯ“, както следва: 
  1. Стоян Йорданов Великов, ЕГН: **********;
  2. Райна Димитрова Златкова, ЕГН *********;
  3. Величка Кръстева Великова, ЕГН *********.

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец Приложение №85-НС  от изборните книжа. 

 

Решението е прието единодушно в 18:43 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:40 часа

Календар

Решения

всички решения