Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 155-ЕП
Благоевград, 26.05.2019

ОТНОСНО: Жалба от Кирил Пасков – представител на ПП ГЕРБ в община Хаджидимово

В РИК 01 постъпи жалба от Кирил Пасков - представител на ПП ГЕРБ в община Хаджидимово, която е заведена с вх.номер 5 от 26.05.2019 във регистъра на жалбите и сигналите на РИК и с вх.номер 529 от 26.05.2019г. във входящия регистър на РИК.

Във жалбата са изложени обстоятелства, че лицето Димитър Баханов , изпълняващ длъжността зам.кмет на община Хаджидимово е и регистриран като застъпник на КП БСП за България. Според жалбоподателят това представлява нарушение на изборния кодекс.

Моли се РИК 01 да вземе необходимите мерки и да предотврати нарушението на Изборния кодекс.

След като се запозна със съдържанието на жалбата, РИК извърши проверка относно това,дали лицето Димитър Баханов е регистриран като застъпник на кандидатска листа.

Установи се, че с удостоверение №  1-1/23.05.2019  Димитър Баханов е регистриран като застъпник на КП БСП за България с Решение № 95-ЕП/23.05.2019 на РИК 01 Благоевград.

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е допустима.

По основателността на жалбата:

Жалбата е неоснователна.

Мотивите за постановяване на решението за отхвърляне на жалбата са следните:

На първо място, условията и реда за регистрация на застъпници са уредени с решение на ЦИК с номер 59 /04.04.2019г. В точка 31 – Други разпоредби – се съдържа ограничението, при наличие на което, не се разрешава регистрацията на застъпник : „Застъпниците не могат да бъдат кандидати, наблюдатели, представители на друга партия, коалиция или инициативен комитет, членове на избирателна комисия, членове на друг инициативен комитет, анкетьори или друго подобно качество.“

Не се установи лицето Димитър Баханов да попада в хипотезата на т.31 от цитираното решение.

За пълнота следва да се спомене, че лицата предложени за застъпници попълват декларация  (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа), с което декларира ,че е навършил/а съм 18 години; не е поставен/а под запрещение; не изтърпява наказание лишаване от свобода; не е осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер; известно му е, че като регистриран застъпник не може да бъда кандидат, наблюдател, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши необходимите действия при гласуването или да участва в друго подобно качество в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

РИК 01 счита , че няма пречка едно лице да бъде регистрирано като застъпник и да бъде зам.кмет на община.

Такъв е и процесния случай. Ето защо жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.

На основание чл.72, ал.1,т.20  от Изборния кодекс и във връзка с Решение N:162-ЕП/ 04.04.2019 на ЦИК , при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалбата подадена от Кирил Пасков – представител на ПП ГЕРБ – община Хаджидимово като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението бе взето единодушно в 10.20 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:53 часа

Календар

Решения

  • № 163-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

  • № 162-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

  • № 161-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения