Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 168-НС
Благоевград, 08.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, писмо с изх. №НС-15-594 от 08.07.2021 г. на Централната избирателна комисия и Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ), приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г., Районната избирателна комисия – Благоевград

 

РЕШИ:

 

 1. I. ПРИЕМА следния ред за получаване от СИК на формуляр от секционни протоколи Приложение №96-НС-кр и Приложение №96-НС-хм при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване:
 2. Приетите от общинските администрации, за съответната община, екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 96-НС-кр и Приложение № 96-НС-хм се оставят на съхранение в съответната общинска администрация, като не се предоставят на секционните избирателни комисии до приемането на изрично решение от страна на Районната избирателна комисия.
 3. След приемането на решение на ЦИК за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 от Изборния кодекс, взето въз основа на писмено и мотивирано уведомяване от страна на съответната СИК или РИК, Районната избирателна комисия приема решение въз основа на което разрешава предоставянето на съответната СИК формуляр от секционен протокол - Приложение №96-НС-кр и/или формуляр от секционен протокол Приложение №96-НС-хм.
 4. След приемането на решение по т. 2 от настоящото решение, Секретарят на съответната община предава на съответната СИК необходимия/те протокол/и в зависимост от причината за преустановяване на гласуването със СУЕМГ.
 5. В случаите, в които машинното гласуване е преустановено и гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК връща предоставения ѝ формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м).
 6. В случаите на т. 3 и т. 4 от настоящото решение се съставя приемателно-предавателен протокол, съгласно Приложение №1 към настоящото решение.
 7. Всички екземпляри на Приложение №1 „Протокол за предаване и приемане на Формуляр на протокола на СИК“, в т.ч. и върнатите формуляри – Приложение №96-НС-м, се предават в оригинал на Районната избирателна комисия при отчитането на резултатите в изчислителния пункт.

Приложение №1 „Протокол за предаване и приемане на Формуляр на протокола на СИК“.

Решението е прието единодушно в 19:59 часа

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 08.07.2021 в 23:24 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения