Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
Благоевград, 12.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Якоруда

Постъпило е предложение от Ваня Гатдерова – общински координатор на ПП ГЕРБ в община Якоруда, заведено във входящия регистър на РИК с вх. №205/12.03.2021 г., касаещо два броя промени в съставите на СИК015300008 и СИК015300016.

Към предложението са представени и заявления, съответно от Татяна Славова Калоянова и от Здравко Кирилов Бамбов, съгласно които желаят да бъдат освободени като членове от съответните секционни избирателни комисии на територията на община Якоруда.

С решение № 28-НС от 01.03.2021 г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Якоруда.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място са посочени поименно членове за извършване на замяна, на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 и т. 4 във връзка с чл. 89 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

 

РЕШИ:

 

 1. Освобождава Татяна Славова Калоянова, ЕГН:***********, като „Председател“ на СИК015300008 в община Якоруда.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Петя Александрова Кундева, с ЕГН ********** като „Председател“ на СИК015300008 в община Якоруда.

 1. Освобождава Здравко Кирилов Бамбов, ЕГН:***********, като „Председател“ на СИК015300016 в община Якоруда.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Марияна Пеюва Пирнарева, с ЕГН ********** като „Председател“ на СИК015300016 в община Якоруда.

 1. На новоназначените членове на СИК да бъде издадени съответните удостоверение (Приложение № 27-НС от изборните книжа).

Решението е прието единодушно в 16:20 часа.

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 12.03.2021 в 17:22 часа

Свързани решения:

28-НС/01.03.2021

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения