Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски от партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от   партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“  за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано и подадено от Стоян Йорданов Великов - представляващ партията по пълномощие.

 Предложението е заведено с вх. № 99/01.03.2021 г., във входящия регистър на РИК, както и  с вх. № 16/01.03.2021 г. в регистър на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС /.

Към предложението са приложени:

- заявления-декларации /приложение 67-НС / подписани от всеки от кандидатите –8 броя;

- пълномощно в полза на Стоян Йорданов Великов

- Списък в Exel с имената на кандидатите

С оглед на горното и след като констатира, че  партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“  е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2066-НС/16.02.2021 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл.255, ал.1, т.1, т.3,  т.6 от Изборния кодекс, на основание чл.72, ал.1, т.8 във връзка с чл.255, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград 

РЕШИ:

 I.Регистрира кандидатската листа на  партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

 II.Обявява кандидатите за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски,  предложени от  партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“  както следва: 

 1. Йордан Йорданов Христов ЕГН:*********
 2. Стоян Йорданов Великов ЕГН:*********
 3. Младен Асенов Таиров ЕГН:*********
 4. Мария Георгиева Василева ЕГН:*********
 5. Величка Кръстева Великова ЕГН:*********
 6. Петранка Крумова Еленкова ЕГН:*********
 7. Гроздан Любомиров Докузов ЕГН:*********
 8. Райна Димитрова Златкова ЕГН:*********

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение 71-НС/ от изборните книжа. 

Решението е прието единодушно в 20.15 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 15:53 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения