Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски от партия „Движение на непартийните кандидати“

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от  партия „Движение на непартийните кандидати“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано и подадено от Огнян Борисов Боюклиев - представляващ партията.

 Предложението е заведено с вх. № 84/27.02.2021 г., във входящия регистър на РИК, както и  с вх. № 05/27.02.2021 г. в регистър на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС /.

Към предложението са приложени:

- заявления-декларации /приложение 67-НС / подписани от всеки от кандидатите – 3 броя;

- Решение на ЦИК за регистрация на партията,удостоверение издадено от ЦИК, Решение на СГС от 30.11.2020г. и Решение на СГС от 15.01.2021г..

- Списък в Exel с имената на кандидатите.

С оглед на горното и след като констатира, че  партия „Движение на непартийните кандидати“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2091-НС/17.02.2021 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл.255, ал.1, т.1, т.3,  т.6 от Изборния кодекс, на основание чл.72, ал.1, т.8 във връзка с чл.255, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград 

РЕШИ:

 I.Регистрира кандидатската листа на  партия „Движение на непартийните кандидати“   за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

 II.Обявява кандидатите за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски,  предложени от  партия „Движение на непартийните кандидати“  както следва: 

 1. Огнян Борисов Боюклиев ЕГН:*********
 2. Димитър Георгиев Димитров ЕГН:*********
 3. Костадин Недев Господинов ЕГН:*********

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение 71-НС/ от изборните книжа. 

Решението е прието единодушно в 18.55 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 14:10 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения