Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 170-ПВР/НР
Благоевград, 09.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, на територията на община Благоевград

          Постъпило е заявление от Елена Георгиева Бояджиева-Балева, назначена в състава на СИК в община Благоевград, с което желае да бъде освободена.

Ведно със заявлението е подадено и писмено предложение от Коалиция „БСП лява България” с поименен състав за замяна.

         Предложението е заведено под № 462/ 04.11.2016г. във входящия регистър на РИК- Благоевград.

         С решение  № 21- ПВР/НР от 11.10.2016г. РИК- Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Благоевград.

        След като се увери, че подалите заявления лица, са назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място са посочени поименно членове за извършване на замяна, на основание чл. 89  във връзка с чл.72, ал.1, т.5 и т.4 ИК и във връзка с Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград  

Р Е Ш И:

  1. ОСВОБОЖДАВА Елена Георгиева Бояджиева-Балева като член от състава на СИК№ 010300055, подал заявление за отказ.

      Анулира издаденото удостоверение

  1. НАЗНАЧАВА Венелин Кръстев Бошкилов като член на СИК № 010300055.

На новоназначеното лице  да се издаде удостоверение (по образец - Приложение № 27-ПВР/НР от изборните книжа).

Решението е прието единодушно в  16:43 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 09.11.2016 в 19:41 часа

Календар

Решения

всички решения