Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 102-ПВР/НР
Благоевград, 02.11.2016

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

В РИК-Благоевград постъпи предложение - /приложение 39-ПВР/  от Зорка Николаева Манастарлиева - упълномощен представител на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", заведено с вх.N:333/01.11.2016г. във входящия регистър на РИК,и с входящ N:1 /01.11.2016г. в регистъра на застъпниците на РИК,   с което се предлага Районната избирателна комисия- Благоевград да регистрира 5 броя застъпници кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Към предложението /Приложение 39-ПВР / е приложено и Приложение-списък, с попълнени данни на 5 лица, както и 5 броя декларации от всяко от лицата, предложено за застъпник /Приложение 41-ПВР/.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД са потвърдени данните на 5 броя застъпници от приложения списък на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 3493-ПВР от 15.09,2016г.  на ЦИК,при спазване на законоустановения кворум,  Районна избирателна комисия- Благоевград

 

 

РЕШИ: 

 

І. РЕГИСТИРА 5 /пет / бр.  застъпници  на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г. от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"  , както следва:

 

 

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници

№ на удостоверение

1

МАРИАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДЕРЕДЖИЕВА

1-1-ПВР/02.11.2016

2

ВАСИЛКА МИТКОВА ПАЧАРЪЗОВА

1-2-ПВР/02.11.2016

3

ФИДАНА ЛАЗАРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

1-3-ПВР/02.11.2016

4

СНЕЖАНА СТОЯНОВА ТАНЧЕВА

1-4-ПВР/02.11.2016

5

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

1-5-ПВР/02.11.2016

 

 Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Решението бе взето единодушно в 19:12 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 02.11.2016 в 23:06 часа

Календар

Решения

всички решения