Архив избори:
29.03.2017

Съобщение

Актуален списък на СИК в Община Белица.

 

Актуален списък на СИК в Община Банско.

 

Актуален списък на СИК в Община Благоевград.

 

Актуален списък на СИК в Община Гоце Делчев.

 

Актуален списък на СИК в Община Симитли.

 

Актуален списък на СИК в Община Сандански.

 

Актуален списък на СИК в Община Гърмен.

 

Актуален списък на СИК в Община Кресна.

 

Актуален списък на СИК в Община Разлог.

 

Актуален списък на СИК в Община Сатовча.

 

Актуален списък на СИК в Община Струмяни.

 

Актуален списък на СИК в Община Хаджидимово.

 

Актуален списък на СИК в Община Якоруда.

26.03.2017

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА РИК

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА РИК на 26 март 2017г.

 

10.30ч.

13.30ч.

17.30ч.

 

 

25.03.2017

Съобщение

Връзка с РИК 01 в изборния ден

 

Телефони: Мобилни

                                      0887 54 47 07

                                      0885 29 29 74

                                      0887 40 45 77

                                      0882 25 27 49

 

Телефони:         073 827040

Факс:                    073827040

e-mail:                 [email protected]

 

 

Жалби и сигнали за купуване на гласове се подава към телефон 112, както и към Районни прокуратури

25.03.2017г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА    БЛАГОЕВГРАД

ЦВЕТАНА ЖИВКОВА ГОГОВА -ИВАНОВА

073/8280114

0878199982

РОЙОННА ПРОКУРАТУРА

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

КАРАМФИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ

0751/60175

0898709944

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ПЕТРИЧ

МАРИАНА БЛАГОЕВА КАЛИНСКА-ЗАХМАНОВА

0745/60363

0888503778

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

РАЗЛОГ

РУЖЕНА ГЕОРГИЕВА КОНДЕВА

0747/80055

0882114043

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

САНДАНСКИ

ЕЛЕНА СЕРАФИМОВА ГОЦЕВА

0746/32076

0886417168

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

БЛАГОЕВГРАД                                                                            25.03.2017г.

ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ДРАКЧИЕВА

073/8280115

0888438258

 

                                                                            26.03.2017г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА    БЛАГОЕВГРАД

КАТЯ ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

073/8280114

0889532341

РОЙОННА ПРОКУРАТУРА

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

КАРАМФИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ

0751/60175

0898709944

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ПЕТРИЧ

МАРИАНА БЛАГОЕВА КАЛИНСКА-ЗАХМАНОВА

0745/60363

0888503778

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

РАЗЛОГ

ВАСИЛ КИРИЛОВ ЧЕКАНСКИ

0747/80042

0887958777

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

САНДАНСКИ

ЕЛЕНА СЕРАФИМОВА ГОЦЕВА

0746/32076

0886417168

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА АРАБАДЖИЕВА

073/8280105

0887303957

 

 

19.03.2017

УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са уредени в Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решението). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв  и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на Районна избирателна комисия  01 Благоевград, в срок до 17,00 часа на 25 март 2017 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

19.03.2017

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са уредени в Решение № 4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците  се извършва от Районна избирателна комисия 01 Благоевград чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 март 2017 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 40-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 42-НС от изборните книжа) подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 март 2017 г.

09.03.2017

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА 26 МАРТ 2017

Образец на БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА 26 МАРТ 2017 можете да видите от ТУК

09.03.2017

ОБУЧИТЕЛНИ ЕКИПИ ПО ОБЩИНИ

Община

Членове на РИК

1

Банско

Елена Панчев

Изабела Божилова

Маргарита Тодорова

2

Белица

Димитър Колев

Мария Стойнева

Бехра Осман

3

Благоевград

Мартин Бусаров

Йордан Симонски

4

Гоце Делчев

Мартин Бусаров

Антоанета Богданова

5

Гърмен

Илия Милев

Бехра Осман

6

Кресна

Вилислав Балев

Йорданка Борисова

Мустафа Сирачки

Елена Димитрова

7

Петрич

Мартин Бусаров

Антоанета Богданова

8

Разлог

Елена Панчева

Маргарита Тодорова

Изабела Божилова

9

Сандански

Георги Мавродиев

Весела Цомпова-Стоянова

10

Сатовча

Янко Иванов

Мария Стойнева

11

Симитли

Илия Милев

Йордан Симонски

12

Струмяни

Вилислав Балев

Йорданка Борисова

Мустафа Сирачки

Елена Димитрова

13

Хаджидимово

Елена Панчева

Маргарита Тодорова

Изабела Божилова

14

Якоруда

Димитър Колев

Мария Стойнева

Бехра Осман

 

09.03.2017

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ

Дата на обучението

Община

1

17.03.2017г.

Банско

Благоевград

Разлог

Струмяни

Кресна

Сатовча

2

18.03.2017г.

Белица

Якоруда

Гоце Делчев

Симитли

Хаджидимово

3

19.03.2017г.

Сандански

Петрич

Гърмен

 

03.03.2017

ПРОМЯНА В СЪСТАВИ НА СИК

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на избора за народни представители за Народно събрание , насрочен за 26 март 2017г.,  то същото следва да подаде заявление до Районната избирателна комисия - Благоевград, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

В заявлението следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, както и  заеманата длъжност.

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с отделно решение на РИК, с което се освобождава отказалият се член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната,чрез своите представители  следва да подаде  в РИК  писмено предложение, съдържащо три имена, егн и длъжност на предложения за назначаване член на СИК. 

 

Примерно ЗАЯВЛЕНИЕ можете да изтеглите от тук. 

24.02.2017

ОТНОСНО ОТПУСК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, конкретно съгласно нормата на чл.161,ал.1   "Кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите."

Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

Съгласно чл.161,ал.3 "Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван."

Напомняме,че ЦИК е произнесла  свое Решение N:4159-НС / 31.01.2017. , с което изрично е указала на регистрираните като кандидати за народни представители, че следва да се съобразят със задължението си да позлват отпуск от момента на регистрацията до обявяване на резултатите от предстоящите на 26 мат 2017г. избори.

 

21.02.2017

Съобщение

На 22. 02.2017 г., Сряда от 10,30 часа в конферентна зала на Областна администрация Благоевград ще се проведе  жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в диспутите по Регионален радио- и телевизионен център на БНР и БНТ Благоевград в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

14.02.2017

ПРОВЕРКА ПО ЕГН на избирател за местонахождението на избирателната секция

 Уважаеми избиратели, можете да направите ПРОВЕРКА ПО ЕГН ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ , в която следва да гласувате в изборите за народни преставители за НАродно събрание насрочени на 26 март 2017г.

14.02.2017

ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Районната избирателна комисия Благоевград  уведомява партиите и коалициите от партиии,които ще подават кандидатски листи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 26 март 2017г.,  че към документацията/ приложение 66-НС, приложение 68-НС/ е препоръчително предложението за регистрация да представят в РИК и на технически носител в EXEL формат.

За улеснение ВИ предлагаме следната таблица в EXEL формат , която можете да ползвате и да подадете в РИК заедно с предложението на хартиен носител.

Напомняме,че краен срок за подаване на документите е определен 17.00ч. на 21.02.2017г.

14.02.2017

ВАЖНО ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители за Народно събрание  на 26 март 2017 г.

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 69-НС от изборните книжа за народни представители се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“.

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред“.

Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населено място, локализационна единица (улица), локализационна единица (номер), и след което се натиска бутона „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close“ (затвори) и се записва файла чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка(USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на инициативния комитет за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на инициативен комитет за издигане кандидатурата на ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ за народен представител  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“).

Тези 2 файла се записват на технически носител (CD, USB или друг) и се представят в РИК заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

06.02.2017

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК

Приемането на документите  за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в сградата на Областна администрация Благоевград, пл.“Георги Измирлиев“9, етаж 3, стая 36.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 13 февруари 2017 г.

04.02.2017

АДРЕС ЗА КОНТАКТ С РИК 01

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЛАГОЕВГРАД  ЩЕ СЕ ПОМЕЩАВА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД, ЕТАЖ 3, СТАЯ 36, НА АДРЕС: ГР.БЛАГОЕВГРАД,ПЛОЩАД "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ"9.

РАБОТНО ВРЕМЕ - ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00 ДО 17.00 ЧАСА.

04.02.2017

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК 01 ПО ОБЩИНИ

Разпределение на членовете на РИК- 01 Благоевград по общини:

 

 • за община Банско - Маргарита Тодорова
 • за община Белица -Бехра Осман
 • за община Благоевград - Вилислав Балев, Мартин Бусаров,Йордан Симонски
 • за община Гоце Делчев - Антоанета Богданова
 • за община Гърмен - Мустафа Сирачки 
 • за община Кресна -Елена Димиторва
 • за община Петрич - Мартин Бусаров, Весела Цомпова-Стоянова, Георги Мавродиев
 • за община Разлог - Елена Панчева
 • за община Сандански - Мартин Бусаров, Весела Цомпова-Стоянова,Мария Стойнева
 • за община Сатовча - Янко Иванов
 • за община Симитли - Илия Милев
 • за община Струмяни - Йорданка Борисова
 • за община Хаджидимово -Мартин Бусаров, Изабела Божилова
 • за община Якоруда - Димитър Колев
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-НС / 06.04.2017

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 182 , ал. 4 от ИК

 • № 220-НС / 30.03.2017

  относно: Постъпила жалба от Красимир Стоянов

 • № 219-НС / 30.03.2017

  относно: Сигнал от Юли Страхилов Караманолев - Председател на СИК №010300006- гр. Благоевград против Маргарита Найденова Шопова - Николова – секретар в СИК № 010300006

всички решения